ems metals

מיחזור פסולת תעשייתית

כחלק מפעילותם השוטפת, חברות יצרניות ומפעלים תעשייתיים נדרשים לנהל את הפסולת הנוצרת במהלך תהליכי הייצור השונים. הטיפול בפסולת כרוך בהשקעת מאמצים ומשאבים רבים – שכן התהליך חייב לעמוד בהוראות הרגולטיביות, להתבצע בזהירות ובהקפדה על בטיחות, ובו בזמן להתבצע ביעילות ולצמצם ככל האפשר את ההוצאות הנלוות.

כאן EMS נכנסת לתמונה. החברה מתמחה בפינוי ובמחזור של פסולת תעשייתית על כל סוגיה – בהתאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח ולקוח ובכפוף להוראות חוקי הגנת הסביבה.
שירותי החברה מספקים מענה נרחב ומקיף לכלל ההיבטים והצרכים:

זריקת סוללת למיכל
ניסיונה רב השנים של החברה, היכרותה המעמיקה עם שוק מחזור הפסולת בארץ ובעולם ויכולתה להציע פתרון מקיף מ-א' עד ת' – כל אלו מאפשרים לכל לקוח ולקוח להתמקד בליבת העשייה שלו ולהסיר מעצמו את העול הכרוך בהתעסקות עם הפסולת הנוצרת.
זריקת סוללת למיכל